Yhdistyksen säännöt

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on High Five Agility Team ry, käyttäen epävirallista lyhennettä HiFi ja sen kotipaikka on Kajaani ja toimialueena Kainuu.

 

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää alueellaan monipuolista koiraharrastusta sekä edistää ja tukea siihen kuuluvaa valistustyötä hyvässä kennelhengessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
* järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä kokeita ja kilpailuita
* levittää oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä koskevia aloitteita
* julkaista omaa tiedotuslehteä
* toimia yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
* ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
* järjestää keräyksiä ja arpajaisia
* omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys liittyy jäseneksi Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja paikalliseen Kennelpiiriin sekä Suomen Agilityliitto SAGI:n jäseneksi ja tarvittaessa eri rotujärjestöjen sekä muiden rekisteröityjen yhdistysten jäseneksi.

 

3 JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jonka hakemuksesta yhdistyksen hallitus jäsenekseen hyväksyy.

 

4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä ja yhdistyksessä toimiessaan sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittua jäsenyyden ehtoja.

 

 5 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 6 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 7 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

 

8 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.

 

11 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

*Kokouksen avaus
*Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
*Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
*Hyväksytään kokouksen työjärjestys
*Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
*Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
*Esitetään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta
*Valitaan hallituksen puheenjohtaja
*Valitaan hallituksen jäsenet
*Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä. Toiminnantarkastajan toimikausi on yhdistyksen tilikausi.
*Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

13 YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta.

 

14 MUUTA
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä.